Algemene handelsvoorwaarden

1. Reikwijdte
1.1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij M2S diensten levert aan de klant. Deze bepalingen hebben voorrang op alle andere bepalingen (inclusief degene die volgens de klant van toepassing zijn op alle contracten).
Wijzigingen of andere bepalingen zijn alleen van kracht indien schriftelijk ondertekend door een M2S-manager.
1.2. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle door M2S gesloten overeenkomsten.
1.3. Het nalaten door M2S om een ​​van deze bepalingen af ​​te dwingen, is geen verklaring van afstand van het principe en M2S kan dit recht op elk moment uitoefenen.
2. Toelichting
2.1. In deze algemene voorwaarden worden termen gebruikt die wij als volgt definiëren:
2.2. M2S verwijst naar de “klant”, d.w.z. het bedrijf of de onderneming, als de persoon aan wie het diensten levert in het kader van de zakelijke relatie.
2.3. “Prijs” heeft de betekenis zoals uiteengezet in artikel 5.
2.4. De afkorting “M2S” verwijst naar M2S Move to Success Services GmbH & Co. KG (geregistreerd onder HRA-nr. …
2.5. Met M2S-medewerker bedoelen we een medewerker van M2S, een agent of onderaannemer van M2S.
2.6. Met “diensten” verwijzen wij naar diensten die door M2S voor een klant worden geleverd en beschreven en overeengekomen in een orderbevestiging.
3. Gebruik van voorwaarden
3.1. Alle door de klant geplaatste bestellingen worden beschouwd als toestemming om M2S-services te leveren onder deze voorwaarden.
3.2. Geplaatste bestellingen worden pas als geaccepteerd beschouwd indien M2S deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.3. Aanbiedingen van M2S zijn slechts 30 dagen geldig vanaf de datum van uitgifte, tenzij in de aanbieding schriftelijk anders is vermeld of M2S de aanbieding intrekt.
3.4. Onze actuele prijzen en regelgeving omtrent reiskosten, verblijfkosten, onkosten en pauzes zijn erkend door M2S. Individuele overeenkomsten tussen M2S en de klant worden in individuele contracten of in de orderbevestiging gesloten.
4. Verplichtingen van de klant
4.1. De klant verbindt zich ertoe alle documenten en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de contractueel overeengekomen diensten tijdig en volledig te verstrekken. Bovendien verbindt de klant zich ertoe om de werknemers van M2S en eventuele onderaannemers of plaatsvervangende agenten van M2S die betrokken zijn bij de levering van de contractuele diensten, indien nodig, voldoende toegang te verlenen tot zijn lokalen en systemen.
4.2. Indien nodig is de klant verplicht een ruimte ter beschikking te stellen voor veilige opslag van documenten, arbeidsmiddelen of gegevensdragers.
4.3. De klant dient zorg te dragen voor de arbeidsveiligheid van de medewerkers van M2S die op het terrein van de klant werken. Bovendien verbindt de klant zich ertoe om alle noodzakelijke onderhouds- en verzorgingswerken aan de arbeidsmiddelen uit te voeren die nodig zijn om de dienst in goede staat te verlenen.
4.4. De opdrachtgever dient M2S een competente contactpersoon ter plaatse te bezorgen die onze medewerkers nauwkeurige en gedetailleerde instructies zal geven. Mochten zich moeilijkheden voordoen op de werkplek of wijzigingen in de inhoud van de bestelling noodzakelijk worden, dan moet het hoofdkantoor hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.
4.5. Tenzij de klant binnen een week meldt dat het aantal uren geschreven op de aan hem verzonden rapporten onjuist is, stemt hij hiermee in en bevestigt hij verder dat hij tevreden was met de geleverde service.
5. Rekruteringsverbod
5.1. Gedurende de periode waarin een dienst wordt verleend en zes maanden na beëindiging van de overeenkomst, is het de klant alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van M2S om een ​​technisch of administratief medewerker in dienst te nemen die in de 12 maanden direct voorafgaand aan de dienst materieel in dienst was van M2S. het in dienst nemen, Werven, in dienst nemen of gebruik maken van de diensten van die persoon of een persoon vragen (in plaats van M2S zelf in dienst te nemen) om diensten te verlenen die vergelijkbaar zijn met die welke in de afgelopen 12 maanden voor M2S zijn uitgevoerd.
5.2. Bovenstaande bepalingen zijn niet van toepassing op personen die reageren op een algemene vacature van de nieuwe werkgever (indien er geen voorafgaand contact is geweest tussen werknemers en klanten).
5.3. Indien de klant 5.1 overtreedt, betaalt de klant een schadevergoeding aan M2S voor het verstoren van de goede gang van zaken, i.H.v. 15% van het totale salaris dat de ex-werknemer op dat moment verdient. Het maakt niet uit of het dienstverband of de opdracht een jaar of korter duurt.
5.4. De klant erkent dat de bepalingen van artikel 5.1 en 5.3 eerlijk en redelijk zijn. Op deze manier wordt het bedrijf van M2S beschermd tegen concurrentie door een medewerke

r te beschermen en clausule 5.3 is bedoeld als een loutere schatting van het verlies dat M2S zal lijden als gevolg van de schending van clausule 5.3.
6. Betalingsvoorwaarden
6.1. Alle prijzen zijn netto plus de wettelijk geldende omzetbelasting.
6.2. Voor de diensten betaalt de klant ofwel de prijs vermeld in de orderbevestiging ofwel de geldende standaardprijs (inclusief eventuele bijkomende kosten, zie 3.4).
6.3. Tenzij er sprake is van een individuele overeenkomst, is M2S gerechtigd om deelfacturen te doen en vooruitbetalingen te verlangen. De betalingstermijn is 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij op de betreffende factuur een andere vervaldatum staat vermeld.
6.4. Inhoudingen zoals kortingen, tegenvorderingen, verrekeningen of andere inhoudingen worden alleen erkend na voorafgaande overeenstemming, tenzij de Klant een geldig gerechtelijk bevel heeft waarin staat dat M2S de Klant een bedrag moet betalen dat gelijk is aan het ingehouden bedrag.

6.5. Ongeacht andere claims of rechtsmiddelen behoudt M2S zich het recht voor om elke verdere levering van diensten tijdelijk op te schorten of vertragingsrente in rekening te brengen in geval van verslechtering van de kredietwaardigheid of als de vervaldatum wordt overschreden (§ 288 BGB).
7. Aansprakelijkheid
7.1. M2S garandeert redelijke vaardigheid en zorg om de gevraagde diensten op een vakkundige manier te leveren.
7.2. Met uitzondering van de bovenstaande beperkte garantie, zijn alle andere voorwaarden, garanties, verklaringen en garanties (uitdrukkelijk of impliciet) uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet.
7.3. M2S is niet verantwoordelijk voor, en wijst elke aansprakelijkheid af voor, enige aansprakelijkheid, verlies, uitgave, kosten, schade, rechtszaak of claim van de Klant die voortvloeit uit producten die door derden zijn vervaardigd of geleverd, of processen die door derden zijn ontwikkeld.
7.4. De Klant zal M2S schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheden, verliezen, uitgaven, kosten, schade, rechtszaken, eisen en claims veroorzaakt aan M2S door handelingen of nalatigheden van de Klant (met inbegrip van klanten van de Klant die van invloed zijn op de Services) met betrekking tot deze Voorwaarden, op welke manier dan ook.
7.5. M2S is niet aansprakelijk jegens de Klant door de levering van de Diensten, verklaringen, wettelijke garanties, voorwaarden, andere voorwaarden of verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke of contractuele clausules van deze Contractvoorwaarden. Dit geldt in het bijzonder voor het verlies van gegevens, winstderving, verloren zaken, indirecte of causale verliezen of schade, kosten, uitgaven of andere claims voor causale schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met deze bepalingen.
7.6. In geen geval zal de aansprakelijkheid van M2S hoger zijn dan het bedrag dat de Klant op dat moment verschuldigd is. Uitzonderingen zijn alleen gerechtvaardigd in geval van frauduleuze voorstelling van zaken of overlijden of ander letsel veroorzaakt door nalatigheid van M2S.
7.7. M2S wil hierbij duidelijk maken dat niets in deze Overeenkomst een poging is om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken in geval van overlijden of ander letsel veroorzaakt door M2S.
7.8. De klant is ervoor verantwoordelijk dat de rechtmatige nakoming van de overeenkomst door M2S de schending van de rechten van derden uitsluit. Indien vorderingen van een derde tegen M2S ontstaan, is de klant verplicht M2S vrij te stellen van deze vorderingen. De verplichting tot vrijwaring heeft mede betrekking op alle kosten die hierdoor zijn ontstaan.
8. Contractenrecht
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle overeenkomsten onderworpen aan het Duitse recht en komen ze tot stand volgens dit recht. De contractpartijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Duitse rechtbanken. M2S kan echter een contract afdwingen bij elke bevoegde rechtbank.
9. Beëindigingen van contracten
9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kan M2S een contractuele relatie met de andere partij beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zeven dagen.

9.2. Indien de klant, om welke reden dan ook, een contractuele relatie wenst te beëindigen, zal hij onmiddellijk alle openstaande facturen betalen en het bedrag dat hij aan M2S verschuldigd zou zijn voor de rest van de periode indien M2S de diensten volledig had kunnen leveren. Het maakt niet uit of het bedrag is gefactureerd of niet.
9.3. M2S behoudt zich het recht voor om haar diensten geheel of gedeeltelijk stop te zetten onmiddellijk na voorafgaande schriftelijke kennisgeving en om een ​​contractuele relatie te beëindigen indien de klant een essentiële clausule van deze contractuele bepalingen schendt en deze schending niet plaatsvindt binnen 30 dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving dat de contractuele bepalingen

legde de verwonding uit en vroeg om het goed te maken, maakt het goed; of indien M2S in gebreke blijft in de tijdige betaling van verschuldigde bedragen.
9.4. Als M2S wordt geïnformeerd dat een klant alle of een substantieel deel van zijn activa verkoopt; gaat failliet; een vergadering bijeenroepen om een ​​vrijwillige vereffening te overwegen (behalve in het geval van een fusie of bedrijfsreorganisatie); een faillissementsverzoek ontvangt, een andere schuldeisersschikking zoekt, als de klant wegens schulden met een andere procedure wordt geconfronteerd of de klant wegens schulden andere maatregelen neemt, of als M2S redelijke gronden heeft te vrezen dat een van de bovenstaande gevallen of een vergelijkbaar geval zal binnenkort optreden met de klant zal optreden.
9.5. Bij beëindiging van de Overeenkomst worden alle uitstaande betalingen aan M2S, onverminderd enige andere vordering of rechtsmiddel waar M2S recht op heeft, onmiddellijk opeisbaar.
10. Slotbepaling
10.1. Als enige bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht door een bevoegde autoriteit, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de rest van de getroffen bepalingen onaangetast.
10.2. De overdracht van rechten en verplichtingen onder dit contract aan M2S is geheel of gedeeltelijk niet toegestaan ​​zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
10.3. De partijen gaan de contractuele relaties aan als onafhankelijke contractpartijen en in het bijzonder geldt dat M2S geen werknemer, agent of partner van de klant is.
10.4. M2S is niet aansprakelijk jegens de Klant en M2S wordt niet beschouwd als contractbreuk als M2S te laat is met het uitvoeren of niet nakomen van een van zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract wanneer dit wordt veroorzaakt door gebeurtenissen waarover M2S geen controle heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot ( natuurrampen, overmacht, oorlog, sabotage, kwaadwillige schade, oproer, burgerlijke onlusten of vordering, regerings- of andere overheidsactie, staking of andere industriële actie of arbeidsconflict (al dan niet met werknemers van M2S of een derde partij); moeilijkheden of vertraging bij het verkrijgen van mankracht of voorraden, verkeersvertragingen, stroom-, machine- of apparatuurstoringen of andere noodsituaties die het proces belemmeren of vertragen, en ander handelen of nalaten van M2S-onderaannemers. of gedeeltelijk Als deze niet kan worden geleverd, zal M2S de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.
10.5. De Klant verklaart dat hij de Services alleen zal gebruiken op basis van verklaringen of beweringen van M2S of anderen als een dergelijke verklaring deel uitmaakt van deze Overeenkomst. De klant doet onherroepelijk en zonder voorbehoud afstand van alle aanspraken op schadevergoeding waarop hij eventueel recht heeft

zijn recht om deze contractvoorwaarden nietig te verklaren vanwege een valse verklaring die niet in deze contractvoorwaarden is gespecificeerd bij het sluiten van het contract (behalve in het geval van frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken).
10.6. De statutaire zetel van M2S Services GmbH & Co. KG is overeengekomen als bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering voor alle juridische geschillen en claims, dergelijke contracten, waarop deze algemene voorwaarden zijn gebaseerd. Duits recht is van toepassing. Indien een of meer van de hier beschreven voorwaarden ongeldig zijn of worden, wordt de geldigheid van alle andere voorwaarden niet aangetast. In plaats van de ongeldige bepalingen gelden de relevante wettelijke bepalingen.